รายชื่อผู้สมัครในแต่ละกิจกรรม

กิจกรรมที่ชื่อกิจกรรมวันที่ปิดรับสมัครจำนวนผู้สมัคร
(ทีม)
1
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น
5 ส.ค. 255982
2
การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น
5 ส.ค. 255932
3
การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการ ระดับม.ต้น
17 ส.ค. 2559 และรับสมัครแข่งขันหน้างาน30
4
การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
5 ส.ค. 2559-
5
การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
5 ส.ค. 255978
6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
รับไม่เกิน 25 ทีม10
7
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ประถมปลาย
สมัครและตรวจสอบรายชื่อหน้างาน-
8
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีและซีพลัสพลัสระดับมัธยม
12 สิงหาคม 255914
9
การแข่งขันเครื่องบินบังคับเล็ก
17 สิงหาคม 255924
10
การแข่งขันยิงจรวดขวดน้า
17 สิงหาคม 255957
11
การแข่งขันตอบปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
17 สิงหาคม 255913