จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

  กำหนดการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560่

ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญร่วมงาน 
กำหนดการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560่ 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเปิดกว้างทางความรู้สู่สุขภาพและยา ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยจัดกิจกรรมและการแข่งขันต่อไปนี้

  • นิทรรศการและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้านยา สมุนไพรและสุขภาพ
  • การตอบปัญหาด้านยาและสุขภาพ
  • การประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "เภสัชกรรมและบทบาทในสังคมไทย ยุค 4.0"
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและรายละเอียดเพิ่ิมเติม 

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook