เส้นทางจากตัวเมืองมายัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่ตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพด้านหน้า อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์