( หากมีปัญหาตอบรับทางอีเมล์ไม่ได้ กรุณาติดต่อ inbox)

สมัครกิจกรรมนี้
ทีมที่ ชื่อ-สกุลโรงเรียนจังหวัดสถานะแก้ไขข้อมูล
1 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. พิทยนันท์ กัญญะลา
 2. น.ส. กัลยาณี พรมดาว
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. สุภวรรณ ธิวงศ์ษา
ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
2 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. ธนกฤต ศรีมาคำ
 2. ด.ช. ชยุตม์พงศ์ อุปถัมภ์
 3. ด.ญ. ณัฐกมล ตลับไธสง
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง ปิยวดี ปัฐพี
ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
3 รายชื่อสมาชิก
 1. น.ส. ศศิวิมล หัสจรรย์
 2. นาย ชัยพิทักษ์ พลาโส
 3. น.ส. วิภาดา ขวัญกลาง
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. เขมิกา กุลาศรี
น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
4 รายชื่อสมาชิก
 1. นาย ภูมิวนัส บุญเรือง
 2. นาย กฤษฏิ์ ตรีโรจนพร
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย เฉลิม บูคะธรรม
อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ รอการตอบรับทาง email
5 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. ธนกฤต ศรีมาคำ
 2. ด.ญ. สุพรรษา ทนสู้
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง ปิยวดี ปัฐพี
ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
6 รายชื่อสมาชิก
 1. นาย ภูมิวนัส บุญเรือง
 2. นาย กฤษฏิ์ ตรีโรจน์พร
 3. นาย นนทพันธุ์ รุจิรกาล
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย เฉลิม บูคะธรรม
อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ตอบรับแล้ว
7 รายชื่อสมาชิก
 1. นาย กฤษดาศักดิ์ รัตนศรี
 2. นาย ธนาคาร พิมเสน
 3. นาย อดุยล์วิทย์ พิมพ์ทอง
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. หทัยชนม์ นนท์เรืองฤทธิ์
มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว