( หากมีปัญหาตอบรับทางอีเมล์ไม่ได้ กรุณาติดต่อ inbox)

สมัครกิจกรรมนี้
ทีมที่ ชื่อ-สกุลโรงเรียนจังหวัดสถานะแก้ไขข้อมูล
1 ชื่อทีม
   KLF1

รายชื่อสมาชิก
 1. นาย ศักรินทร์ ศรีคุณ
 2. น.ส. ธิดารัตน์ ปัฐพี
 3. นาย ธีรภัทร สาธุพันธ์
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง ปิยวดี ปัฐพี
ศรีเมืองวิทยาคาร จ.อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
2 ชื่อทีม
   A.N.C.Media Group ทีมA

รายชื่อสมาชิก
 1. นาย เกริกชัย เลื่อมมหาชัย
 2. นาย แดนชัย สุวรรณี
 3. น.ส. ปนิดา ประสมศรี
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย ภัทรกฤต คุ้มผล
อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ตอบรับแล้ว
3 ชื่อทีม
   A.N.C.Media Group ทีมB

รายชื่อสมาชิก
 1. น.ส. ธัญญาทิพย์ พรมสวัสดิ์
 2. นาย กิตติธัช บุญเมือง
 3. นาย จิรัฏติ กันยามาศ
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ปลูกขวัญ จันทรเสนา
อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ตอบรับแล้ว
4 ชื่อทีม
   น้ำขุ่นฟิล์ม

รายชื่อสมาชิก
 1. นาย ศิวกร แก้วแรมเรือน
 2. นาย พีระพัฒน์ เบ็ญปรัง
 3. น.ส. อนงค์นุช การะเกษ
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย วรพงศ์ สุโพธิ์
โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
5 ชื่อทีม
   KLF2

รายชื่อสมาชิก
 1. น.ส. ปัญญาพร พรมวงศ์
 2. น.ส. ชุติมา จันทะเวช
 3. ด.ญ. จันทรา พรมวงศ์
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง ปิยวดี ปัฐพี
ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
6 ชื่อทีม
   K.W. Media Studio

รายชื่อสมาชิก
 1. นาย กิตติศักดิ์ เขมะวงศ์
 2. นาย ธิติวัฒน์ โสดาภักดิ์
 3. น.ส. ธิดารัตน์ ปัตถาลี
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. พัชรพร คชพรหม
คึมใหญ่วิทยา อำนาจเจริญ ตอบรับแล้ว
7 ชื่อทีม
   Neo AP

รายชื่อสมาชิก
 1. นาย ภัคนันท์ ทองมา
 2. นาย นครชัย อินทร์โชติ
 3. นาย อัศฎาวุฒิ พินธุกรณ์
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย ภาณุวัฒน์ อุปมา
เอือดใหญ่พิทยา อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
8 ชื่อทีม
   red velvet_NW.B

รายชื่อสมาชิก
 1. น.ส. บุษบามินตรา ธูปน้ำคำ
 2. น.ส. ประภัสสร สีทา
 3. น.ส. นิภาศิริ สีน้ำเงิน
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย ธวัชชัย พันธ์ศิริ
น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
9 ชื่อทีม
    ADVANCES_NW.A

รายชื่อสมาชิก
 1. นาย ธนวัฒน์ ต้นโพธิ์
 2. นาย ชาคริต คันภูเขียว
 3. น.ส. ณฺริศราภรณ์ ชุมวงษ์
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย ณัฐวุฒิ จิตปัญญา
น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
10 ชื่อทีม
   ubonsri1

รายชื่อสมาชิก
 1. นาย พิริยภัทร คำเติม
 2. นาย พีระภัทร งอกงาม
 3. น.ส. รุ่งตะวัน พงษ์อนันต์
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย วิทยา โสมณี
อุบลราชธานีศรีวนาลัย อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
11 ชื่อทีม
   ubonsri2

รายชื่อสมาชิก
 1. นาย วัสวินทร์ รักษาวงศ์
 2. นาย ต่อศักดิ์ ไชยสำแดง
 3. น.ส. เหมือนฝัน สัจสุวรรณ
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย วิทยา โสมณี
อุบลราชธานีศรีวนาลัย อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
12 ชื่อทีม
   ดงสว่าง

รายชื่อสมาชิก
 1. นาย ชัชชล คำสาลี
 2. น.ส. เต็มสิริ ทาระขจัด
 3. ด.ช. กิตตินันท์ ทองมีสุข
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย วรพจน์ เพิ่มบุญ
ดงสว่างวิทยา อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
13 ชื่อทีม
   © ENTANGLEMENT

รายชื่อสมาชิก
 1. น.ส. ประภัสสร หลุบเลา
 2. น.ส. วชิรดา ทางาม
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง ปิยะนุช สืบสม
ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
14 ชื่อทีม
   ACUFilm

รายชื่อสมาชิก
 1. นาย นัทธพงศ์ แซ่ลิ่ว
 2. นาย ธีระษิตต์ ดำรงอัครวิวัฒน์
 3. นาย ฐิติพงษ์ จันทรักษ์
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย ภูมิชาย สิมมาเคน
อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
15 ชื่อทีม
   TP1

รายชื่อสมาชิก
 1. นาย อานนท์ ทองคำยศ
 2. นาย เนมิธร ศรีจันทร์
 3. นาย จิรายุทธ สามิลา
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย อานนท์ ขันติวงษ์
ท่าโพธิศรีพิทยา อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
16 ชื่อทีม
   TP2

รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. รัฐภาค สมพร
 2. ด.ช. ธนพัฒน์ สุทธิโสม
 3. ด.ช. วรวุฒิ เวียงอินทร์
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย พิทยา กิจไพบูลย์ชัย
ท่าโพธิศรีพิทยา อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
17 ชื่อทีม
   ECP Narinukun

รายชื่อสมาชิก
 1. นาย พุทธิวัฒน์ จัยสิน
 2. นาย เตโชดม สุทธิประภา
 3. ด.ช. ทัตพงศ์ พรมวงศ์
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย ปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ
นารีนุกูล อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
18 ชื่อทีม
   SMTE Narinukun

รายชื่อสมาชิก
 1. นาย ฐาณฑรณ์ บุดดีวงศ์
 2. นาย เทพอุทิศ สาระทัย
 3. นาย ยุทธนา อุดมปรีชาทรัพย์
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย นิธิกร ประสาทศรี
นารีนุกูล อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว