( หากมีปัญหาตอบรับทางอีเมล์ไม่ได้ กรุณาติดต่อ inbox)

จำนวนผู้สมัคร แต่ละสาขา (รับจำกัดสาขาละไม่เกิน 40 ทีม)

เคมี 29 ทีม ฟิสิกส์ 27 ทีม ชีววิทยา 26 ทีม

สมัครกิจกรรมนี้
ลำดับที่สาขาโรงเรียนชื่อ-สกุลสถานะแก้ไขข้อมูล
1 เคมี กันทรารมณ์
 1. น.ส. กัลย์สุดา สาลีพวง
 2. น.ส. เฟื่องลดา ศรีชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง ปวีณา สุรำไพ
 2. นาง นิออนด์ รอบคอบ
ตอบรับแล้ว
2 เคมี คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
 1. น.ส. ชลมาศ หินทอง
 2. นาย ปิยวัฒน์ ล้วนศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย เมธี หินทอง
 2. น.ส. มนทิรา สืบสกุล
ตอบรับแล้ว
3 เคมี จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
 1. นาย สุทัศน์ นามบันลือ
 2. น.ส. วัชราวลี เวชกามา
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. รัชนี วุฒิยา
 2. น.ส. มุกดา จำนงค์ศรี
ตอบรับแล้ว
4 เคมี นารีนุกูล
 1. น.ส. นิรัณยา กำทอง
 2. น.ส. เนตรชนก จันทร์ดี
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. วีรนุช อุดมคำ
 2. น.ส. เบญจพร อินทรสด
ตอบรับแล้ว
5 เคมี นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
 1. นาย กิตติพงษ์ จันทร์ป้อง
 2. น.ส. วิภาดา จันทร์ภา
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง ชญานาถ ซ้อนพิมาย
 2. นาย
ตอบรับแล้ว
6 เคมี บุรีรัมย์พิทยาคม
 1. นาย ภคนนท์ บัวผัน
 2. นาย ภูมิภัทร จอมไธสง
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง วาริน เสาร์ทอง
 2. นาย
ตอบรับแล้ว
7 เคมี ปทุมพิทยาคม
 1. น.ส. จินตพัฒ แสงวงค์
 2. นาย ธนาวัตน์ บุญเอื้อ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. นิรัญญา กุจะพันธ์
 2. นาย
ตอบรับแล้ว
8 เคมี พิบูลมังสาหาร
 1. น.ส. พรนภา บุญล้อม
 2. น.ส. นฤมล ธนะวงค์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. บุศราคัม พุ่มจันทร์
 2. น.ส. เบญจลักษณ์ ผ่องแผ้ว
ตอบรับแล้ว
9 เคมี มัธยมตระการพืชผล
 1. นาย เสกสรร คำแก้ว
 2. น.ส. สิริวลัย สุขอนันต์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. อุบลวรรณ ไท้ทอง
 2. นาง อนัญญา ต่วนค่ำ
ตอบรับแล้ว
10 เคมี ยโสธรพิทยาคม
 1. นาย ณัฐดนัย ทันศิริประยุทธ
 2. น.ส. ชวินนุช ศรีเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ศุภวรรณ สุเกียรติชัยสกุล
 2. น.ส. กฤษฎาวรรณ กุมภากูล
ตอบรับแล้ว
11 เคมี ลือคำหาญวารินชำราบ
 1. น.ส. วชิรดา ทางาม
 2. น.ส. อรชพร มิตรตระกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. รัตนา รัตนเมธานันท์
 2. น.ส. นวลหงษ์ ชาดดา
ตอบรับแล้ว
12 เคมี ศรีสะเกษวิทยาลัย
 1. นาย จิรเมธ อัศวเมธาพันธ์
 2. น.ส. นัยน์ยพัชร วิเศษวงษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. เนตรนภา บัวเกษ
 2. นาย วรวัฒน์ จิราธิวัฒนาณุกุล
ตอบรับแล้ว
13 เคมี สตรีสิริเกศ
 1. น.ส. ขวัญข้าว ดีอ้อม
 2. น.ส. พิชญาภา สมบัติวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. นวลขจร คำมุงคุล
 2. นาง นภสร เลิศศรี
ตอบรับแล้ว
14 เคมี สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
 1. น.ส. นภัสสร ทิพวงศา
 2. น.ส. สิริพรรณ พงษ์สิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย สุเนตร ศรีบุญเลิศ
 2. นาย
ตอบรับแล้ว
15 เคมี สายธารวิทยา
 1. น.ส. ธัญลักษ์ สีดาแก้ว
 2. น.ส. พรรณิภา รองทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย วรวัฒน์ ศรีพอ
 2. นาง โสภา บุญศักดิ์
ตอบรับแล้ว
16 เคมี สุรวิทยาคาร
 1. นาย พิทยา โล้กูลประกิจ
 2. น.ส. ศิรประภา ดำเขียว
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง อรอุมา สำรวมจิตร
 2. น.ส. เกษดาพร จันทร์แสน
ตอบรับแล้ว
17 เคมี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
 1. น.ส. จรรยาพร เสียงสระคู
 2. น.ส. มยุรา พาที
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง สุดารัตน์ หฤทัยถาวร
 2. นาย ทัศเทพ หฤทัยถาวร
ตอบรับแล้ว
18 เคมี อนุกูลนารี
 1. น.ส. ณิชาภัทร ฆารไสว
 2. น.ส. ธัญดา เดชภูกองไชย
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง จิตร์วะดี ผุสะดี
 2. นาง พิชญา โพธิ์ศรี
ตอบรับแล้ว
19 เคมี อัสสัมชัญอุบลราชธานี
 1. น.ส. ชนิตากานต์ ทองประสม
 2. นาย สหัสวรรษ นามศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. พจนี สีมาฤทธิ์
 2. นาย
ตอบรับแล้ว
20 เคมี อำนาจเจริญ
 1. น.ส. สุดารันต์ ธีรศิลป์
 2. นาย วัชรพล สุภาษร
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง สมส่า แก้วหลวง
 2. นาย สมใจ หมายมั่น
ตอบรับแล้ว
21 เคมี เขื่องในพิทยาคาร
 1. น.ส. สุวธิดา บุญจริง
 2. น.ส. บุญจิราธร เพชรจิตร
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ณัตตินาพร บัวพันธ์
 2. นาย เดวิช ไสโพธิ์
ตอบรับแล้ว
22 เคมี เดชอุดม
 1. น.ส. บุษกร วันนา
 2. น.ส. ภคมน จำปาแดง
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง ชัชฎาพร จูมลี
 2. นาง เพ็ญพร ขจรกลิ่น
ตอบรับแล้ว
23 เคมี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
 1. น.ส. กุลลัดดา วงษ์หงษ์
 2. น.ส. ณัชชา พันธ์โสรี
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง จันทรา สร้อยคำ
 2. นาง อรนิตย์ ประสานศรี
ตอบรับแล้ว
24 เคมี เบ็ญจะมะมหาราช
 1. นาย ชยุต บุษสระเกษ
 2. นาย ธนาธิป หมื่นสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย อาทิตย์ จิโรจน์ภากร
 2. นาง รติพร ทวยทน
ตอบรับแล้ว
25 เคมี เรณูนครวิทยานุกูล
 1. นาย ณัฐภูมิ อินทร์ติยะ
 2. นาย รัชพล มูลเพ็ญ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย แมนชัย สมนึก
 2. นาง ชเนรินทร์ ศรีหาเศษ
ตอบรับแล้ว
26 เคมี เลิงนกทา
 1. น.ส. ทักษพร บุญยิ่ง
 2. น.ส. กนกกานต์ พละสูนย์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. กรองกาญจน์ แก้วนิมิตร
 2. น.ส. อัจฉรีรัตน์ ศิริ
ตอบรับแล้ว
27 เคมี โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
 1. น.ส. อริสา สุขุมพันธ์
 2. น.ส. นภาพร บุญเชิญ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ทิพย์สุดา มากดี
 2. นาง จิตติมา วัฒราช
ตอบรับแล้ว
28 เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
 1. นาย นายกิติธัช กำจรศุภมิตร
 2. น.ส. ขนิษฐา โพธิลา
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย สุรศักดิ์ มีศิริ
 2. น.ส. อารีรัตน์ มัฐผา
ตอบรับแล้ว
29 เคมี ไพรบึงวิทยาคม
 1. น.ส. อนุชิดา จารุจิตร
 2. น.ส. บงกชกร ยิ้มเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย เฉลิมศักดิ์ มะลิงาม
 2. น.ส.
ตอบรับแล้ว
1 ชีววิทยา กันทรารมณ์
 1. นาย รัฐนันท์ วรเลิศ
 2. น.ส. ศุภนิดา ทองสุ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย ชยพล คำสิงห์
 2. นาย ทิว พจนา
ตอบรับแล้ว
2 ชีววิทยา คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
 1. น.ส. นิรัชดา เหมือนชาติ
 2. น.ส. วรนิษฐา ลิ้มฮวบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง ศิริพร ไชยมาศ
 2. น.ส. ศิรินันท์ สีสรรค์
ตอบรับแล้ว
3 ชีววิทยา จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
 1. นาย ไกรวิน สุบินนาม
 2. นาย วสวัตติ์ เพ็งประโคน
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ธณิดา วงค์พุฒ
 2. น.ส. ศรีวิกาญจน์ กรุมรัมย์
ตอบรับแล้ว
4 ชีววิทยา นารีนุกูล
 1. นาย ทศวรรษ เหล็งสุดใจ
 2. นาย ชวลิต ครอบแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย นราธิป ประสมบูรณ์
 2. น.ส. เบญจพร จันทร์จำปา
ตอบรับแล้ว
5 ชีววิทยา นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
 1. น.ส. นลินทิพย์ กองพร
 2. น.ส. อารียา บุญยิ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง ศิริ อนันทวรรณ
 2. นาง อนงค์ พิมสมาน
ตอบรับแล้ว
6 ชีววิทยา บุรีรัมย์พิทยาคม
 1. นาย สรวิศ ปิตรัมย์
 2. นาย จตุพล ธงสันเทียะ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง ศิรินุกุล ดีสวัสดิ์
 2. น.ส. อรนภา ก้อนคำ
ตอบรับแล้ว
7 ชีววิทยา พิบูลมังสาหาร
 1. น.ส. อาทิติญา ณ นคร
 2. น.ส. สุชาดา สืบวงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ริลลาภัชร์ กำลังหาญ
 2. น.ส. ฐิติมา พิลาภ
ตอบรับแล้ว
8 ชีววิทยา มัธยมตระการพืชผล
 1. น.ส. อินทิราภรณ์ บุญพรม
 2. น.ส. ศิรภัสสร ศรีมาชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง ทัศนีย์ วังทะพันธ์
 2. นาง ยุพิน อัคร์พัฒน์
ตอบรับแล้ว
9 ชีววิทยา ยโสธรพิทยาคม
 1. น.ส. อริยา สีทาหล่อน
 2. นาย ธีรศักดิ์ บุญสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง อรธิลา บุญอาจ
 2. น.ส. วรากร บุญทศ
ตอบรับแล้ว
10 ชีววิทยา ลือคำหาญวารินชำราบ
 1. น.ส. สิยามนฑ์ คำล้าน
 2. น.ส. ไพลิน อาจแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง ดวงจันทร์ เตียตระกูล
 2. นาย
ตอบรับแล้ว
11 ชีววิทยา ศรีสะเกษวิทยาลัย
 1. น.ส. ธนภรณ์ เวชพันธ์
 2. น.ส. ศุภนิดา เพียรพานิช
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง รัชนี กมล
 2. น.ส. วรวัฒน์ จิราธิวัฒนาณุกุล
ตอบรับแล้ว
12 ชีววิทยา สตรีศึกษาร้อยเอ็ด
 1. น.ส. อุมาพร หลิน
 2. น.ส. พรพิมล ชำนาญยิ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย ณรงค์รัตน์ เมธาคุณวุฒิ
 2. นาย
ตอบรับแล้ว
13 ชีววิทยา สตรีสิริเกศ
 1. น.ส. ณัฏฐกานต์ เพชรลานน์
 2. น.ส. สุภนิดา เป้งทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง กชพร รัตนธนากาญจน์
 2. นาย สุรชัย ดอกแก้ว
ตอบรับแล้ว
14 ชีววิทยา สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
 1. น.ส. จิรประภา คฑาเหม
 2. น.ส. พิรญาณ์ ชำนาญนฤมาน
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง กอบพร อินทรตั้ง
 2. นาย
ตอบรับแล้ว
15 ชีววิทยา สายธารวิทยา
 1. น.ส. อนุสรา ชาบุญเรือง
 2. น.ส. หยดฝน พันธ์สว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย วรวัฒน์ ศรีพอ
 2. นาง โสภา บุญศักดิ์
ตอบรับแล้ว
16 ชีววิทยา สิรินธรวิทยานุสรณ์
 1. น.ส. ธิดา ชูศรีอ่อน
 2. น.ส. สุชานันท์ เชื้อทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย สุรชัย วงศ์ถา
 2. นาย
ตอบรับแล้ว
17 ชีววิทยา สุรวิทยาคาร
 1. นาย เมธาสิทธิ์ ศรีธนานุวัฒน์
 2. นาย อัคคเดช ออเจริญรุ่งเรือง
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. นภาพร พิศวง
 2. น.ส. จุฑามาศ ฉลาดดี
ตอบรับแล้ว
18 ชีววิทยา อนุกูลนารี
 1. น.ส. วลัยพรรณ ปรีประดิษฐ์
 2. น.ส. บัณฑิตา ศรีประภา
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง จิตร์วะดี ผุสะดี
 2. นาง พิชญา โพธิ์ศรี
ตอบรับแล้ว
19 ชีววิทยา อัสสัมชัญอุบลราชธานี
 1. นาย สุทธิศักดิ์ มีทองเเสน
 2. น.ส. บุษราคัม จันทร์อิ่ม
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย ธวัชชัย ก๋าไชย
 2. นาง สายรุ้ง ประวิทย์ธนา
ตอบรับแล้ว
20 ชีววิทยา อำนาจเจริญ
 1. น.ส. วนิดา นามพรม
 2. น.ส. สุนัสดา ขันตี
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย ธนวรรต ปรัสพันธ์
 2. นาง พยอม วันสุดล
ตอบรับแล้ว
21 ชีววิทยา เขื่องในพิทยาคาร
 1. น.ส. วลิตา ตัณฑกูล
 2. น.ส. จารุวรรณ พุทธพรหม
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ศศิภา จันดารัตน์
 2. น.ส. คล้ายจันทร์ จันทร์วิวัฒนากูล
ตอบรับแล้ว
22 ชีววิทยา เดชอุดม
 1. นาย นิรวิทย์ สิริโท
 2. น.ส. พัชราภรณ์ เหมหงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ทิพวรรณ สุทธิประภา
 2. นาง มุกดา วิถี
ตอบรับแล้ว
23 ชีววิทยา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
 1. นาย อัษฏาวุธ เรืองศิลป์
 2. นาย ดีระพล ลานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง จันทรา สร้อยคำ
 2. นาง อรนิตย์ ประสานศรี
ตอบรับแล้ว
24 ชีววิทยา เบ็ญจะมะมหาราช
 1. น.ส. รสสุคนธ์ แก้วคำแสน
 2. นาย พงษธร ประชุมแดง
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง อังคณา เลขะเจริญกุล
 2. น.ส. ยุพาพรรณ วรรณสาย
ตอบรับแล้ว
25 ชีววิทยา เรณูนครวิทยานุกูล
 1. น.ส. วนิดา ธงวาท
 2. น.ส. พีรดา ศรีหาเศษ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. จันทิมา มีลา
 2. นาย วีรวัฒน์ บุปผาชื่น
ตอบรับแล้ว
26 ชีววิทยา เลิงนกทา
 1. น.ส. กิตติยา ศรีธาตุ
 2. น.ส. ณัฐณิชา ทองจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ฝนใหม่ ศรีใสคำ
 2. น.ส. ณัฐกาญ พรมโคตร
ตอบรับแล้ว
27 ชีววิทยา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
 1. น.ส. สิรินทรา หรรษาวงษ์
 2. น.ส. อรัชพร ทองเทพ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ดวงดาว มงคลสวัสดิ์
 2. นาย บารเมษฐ์ สิมพร
ตอบรับแล้ว
1 ฟิสิกส์ กันทรารมณ์
 1. นาย วิฑูรย์ สังวาลย์
 2. นาย พีรพัฒน์ ส่งสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย วีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ
 2. นาง สุพัตรา ดาวหน
ตอบรับแล้ว
2 ฟิสิกส์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
 1. น.ส. วรินยุพา นุวงศ์ศรี
 2. นาย พงศ์พันธุ์ ศรีอักเศษ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. เกวลิน บุญทวี
 2. นาย อนุชา อุ่นตา
ตอบรับแล้ว
3 ฟิสิกส์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
 1. นาย ปริวัตร ผาเจริญ
 2. น.ส. ภัควดี ลีทวีทรัพย์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. พรพิมล เชาระกำ
 2. น.ส. ยุวดี สุวรรณ์
ตอบรับแล้ว
4 ฟิสิกส์ นารีนุกูล
 1. น.ส. สุประวีณ์ พุทธจักร
 2. น.ส. พิมลภรณ์ ปวะบุตร
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย พนัส แก่นอาสา
ตอบรับแล้ว
5 ฟิสิกส์ บุรีรัมย์พิทยาคม
 1. ด.ญ. นภัสสร นากดี
 2. ด.ญ. ปัญจมน วงศ์วิจิตสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย ไพฑูลย์ ดวงฤทธิ์
 2. นาย
ตอบรับแล้ว
6 ฟิสิกส์ พังเคนพิทยา
 1. นาย อมร สุภาษร
 2. นาย กฤษฎา ทาวะรมย์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ประภาภรณ์ ศรขะทา
 2. นาย สมภาร เชื้ออ่อน
ตอบรับแล้ว
7 ฟิสิกส์ พิบูลมังสาหาร
 1. น.ส. ภัทราวรรณ ผิวทอง
 2. น.ส. ณัฏฐรินีย์ เกตกิ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. สุปิยา กุลนา
 2. นาง วาสนา รุ่งเรืองโชคชัย
ตอบรับแล้ว
8 ฟิสิกส์ มัธยมตระการพืชผล
 1. น.ส. ปนัดดา หงษ์ศรี
 2. น.ส. ภัคจิรา ปัตตะนา
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย สุริยัน ต่วนค่ำ
 2. นาง ยุวดี ใจเดี่ยว
ตอบรับแล้ว
9 ฟิสิกส์ ยโสธรพิทยาคม
 1. นาย สันต์ การวิชา
 2. นาย หรัณย์ ตระกูลไพบูลย์กิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง ญาณิศา แสงแสน
 2. นาย วุฒิไกร ปัดภัย
ตอบรับแล้ว
10 ฟิสิกส์ ลือคำหาญวารินชำราบ
 1. นาย ก่อกาณต์ กะมณี
 2. น.ส. เยาวลักษณ์ บัวนิล
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง วนา คำอุดล
 2. นาย เถกิงศักดิ์ ศรีศิลป์
ตอบรับแล้ว
11 ฟิสิกส์ ศรีสะเกษวิทยาลัย
 1. นาย กฤษณพล สาสังข์
 2. นาย สิทธาดนย์ แป้นพยอม
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์
 2. นาย รัฐพล คำแก่น
ตอบรับแล้ว
12 ฟิสิกส์ สตรีสิริเกศ
 1. น.ส. พรธีรา เพียรภูเขา
 2. นาย สุทธิชัย จำปาขีด
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย อุทัย จึงสมาน
 2. นาย วัชรา สิงห์ชะฎา
ตอบรับแล้ว
13 ฟิสิกส์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
 1. นาย จิตริน จันทร์วิเมลือง
 2. นาย ภาณุศักดิ์ ตั้งเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย กำพล ศิริชา
 2. นาย
ตอบรับแล้ว
14 ฟิสิกส์ สายธารวิทยา
 1. น.ส. ลลิตา สุขจินดา
 2. น.ส. สุพัตรา ทาลักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย วรวัฒน์ ศรีพอ
 2. นาง โสภา บุญศักดิ์
ตอบรับแล้ว
15 ฟิสิกส์ สุรวิทยาคาร
 1. นาย ณภัทร จันทร์ประสิทธิ์
 2. นาย ภานุรักษ์ ธงไชย
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง จงเจตน์ ปิตาทะสังข์
 2. น.ส. ธนานุช ดุจจานุทัศน์
ตอบรับแล้ว
16 ฟิสิกส์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
 1. น.ส. สกุณี สัทธศรี
 2. น.ส. ขวัญนภา เกษามา
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย วิโรจน์ กองมาย
 2. นาง ขวัญใจ กองมาย
ตอบรับแล้ว
17 ฟิสิกส์ อำนาจเจริญ
 1. นาย อคเดช ถามะพันธ์
 2. น.ส. อุษณี อังคุระษี
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง เชนร์ พลรักษ์
 2. นาย ณรัฐกร พรมน้อย
ตอบรับแล้ว
18 ฟิสิกส์ เขื่องในพิทยาคาร
 1. ด.ช. พลศาสตร์ ทองประมูล
 2. ด.ช. นนท์วัฒน์ ฤทธิแผลง
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย ธามปรุฬท์ บัวงาม
 2. น.ส. จีระนันท์ แก้วกอ
ตอบรับแล้ว
19 ฟิสิกส์ เดชอุดม
 1. นาย ธนภูรินทร์ สาสาย
 2. นาย อภิสิทธิ์ จันทร์ศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย ทรงสิทธิ์ คุณสวัสดิ์
 2. นาง นิษฐา อักโข
ตอบรับแล้ว
20 ฟิสิกส์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
 1. นาย สิทธิศักดิ์ อุดมศรี
 2. น.ส. จุฑามาศ สายแวว
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง จันทรา สร้อยคำ
 2. นาง อรนิตย์ ประสานศรี
ตอบรับแล้ว
21 ฟิสิกส์ เบ็ญจะมะมหาราช
 1. นาย สารัช หาญประเสริฐพงษ์
 2. นาย ภัทรนันท์ ศรศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. อัจฉรา อารยะพงษ์
 2. นาย ยุทธการ ขันเงิน
ตอบรับแล้ว
22 ฟิสิกส์ เรณูนครวิทยานุกูล
 1. นาย ฤทธิ์ชัย ติโนชัง
 2. น.ส. กุลธิดา เจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง ศิริขวัญ สมนึก
 2. นาย พัชฎา เชื้อสิงห์
ตอบรับแล้ว
23 ฟิสิกส์ โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
 1. น.ส. เกศยาพร อุทัยกรณ์
 2. นาย ธนพล ภูคำสัน
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย ศุภชัย จันทร์งาม
 2. นาง อุทัยวรรณ โสภาพิศ
ตอบรับแล้ว
24 ฟิสิกส์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
 1. นาย ณัฐพัชร์ สุวรรณไตรย์
 2. น.ส. จริยาภรณ์ กองสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย นิวัฒน์ วรสาร
 2. นาย วุฒิชัย ปูคะธรรม
ตอบรับแล้ว
25 ฟิสิกส์ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
 1. น.ส. ธัชพรรณ ภาคทอง
 2. น.ส. ปิยวรรณ อยู่สุข
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ปิ่นเพชร ชาปะวัง
 2. น.ส. พิมพิกา พิมพ์สอน
ตอบรับแล้ว
26 ฟิสิกส์ โรงเรียนเลิงนกทา
 1. นาย เอกราช ยาวโนภาส
 2. นาย วัฒนา สิงห์ซอม
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. คณิตา ศรีธานี
 2. นาย ศุภชัย ทองเข็ม
ตอบรับแล้ว