( หากมีปัญหาตอบรับทางอีเมล์ไม่ได้ กรุณาติดต่อ inbox)

สมัครกิจกรรมนี้
ทีมที่ ชื่อ-สกุลโรงเรียนจังหวัดสถานะแก้ไขข้อมูล
1 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. พันวสา ธะดานิล
 2. ด.ญ. ภัทรจิตรา เนียมหอม
 3. ด.ญ. ศุภิสรา กุลบุตร
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย วิสิทธิ์ ตามสีวัน
 2. นาง เอื้องฟ้า สุนันท์
ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
2 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. อรรถกร นุ้ยจุ้ย
 2. ด.ช. ณรงค์เกียรติ สีกองเสน
 3. ด.ช. ลภัสรดา ภควรรณ
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง ศิริลักษณ์ เพริดพราว
 2. นาย
ธงธานี ร้อยเอ็ด ตอบรับแล้ว
3 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. กนกอร คำปลิว
 2. ด.ญ. สิรินทิพย์ บุญตา
 3. ด.ญ. ธีรนุช ชโลธร
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย ธัชกร สุริยวงศ์
 2. นาง ศิลารัตน์ สุริยวงศ์
กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ ตอบรับแล้ว
4 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. สรายุทธ แสนสุข
 2. ด.ญ. ปนัดดา พันธ์วัตร
 3. ด.ญ. ปัญญาพร แก่นการ
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. สุรัสวดี ชาวเลย
 2. น.ส. พรนภา สารบูรณ์
หนองขอนวิทยา อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
5 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. เพ็ญพิชชา สารบรรณ
 2. ด.ญ. โชติมา เสนานคร
 3. ด.ญ. ยุพิน พรมวงค์
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง ณัฐวิภา ยัคลา
 2. นาง ณัฐมล กุลสุวรรณ
ม่วงมิตรวิทยาคม ร้อยเอ็ด ตอบรับแล้ว
6 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. สุพรรณษา ศรีราชา
 2. ด.ญ. ธิดารัตน์ โอทาตะวงค์
 3. นาย ชณายุทธ สมศรี
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง พิกุลแก้ว รวยทรัพย์
 2. นาง เชาวลักษณ์ วงชารี
โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ จ.อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
7 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. แพรวา โพธิ์ชัย
 2. ด.ญ. เมนิตา มิ่งขวัญ
 3. ด.ช. ธนรินทร์ แดงโสภา
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย ยุทธการ ขันเงิน
 2. นาง ปิยะธิดา พยัฆคา
เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
8 รายชื่อสมาชิก
 1. นาย รัฐศักดิ์ มั่งสิน
 2. ด.ญ. สุปวีณ์ พ่อศรียา
 3. ด.ญ. มนทกานต์ คำปาน
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย นภัสรพี จันทนะมุนินทร์
 2. น.ส. ทิพย์สุคนธ์ วาณิชย์รุ่งเรือง
มุกดาหาร มุกดาหาร ตอบรับแล้ว
9 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. ระพีพรรณ สงวนพันธุ์
 2. ด.ญ. นันทนา สุขไสยา
 3. ด.ญ. จารุวรรณ บุญชม
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ปิยะดา ขุนเพชรวรรณ
 2. น.ส. จันทิมา สุขไสยา
ดูกอึ่งประชาสามัคคี ร้อยเอ็ด ตอบรับแล้ว
10 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. ศศิกร พรมโลก
 2. ด.ญ. ญาดา แก้วจันทร์
 3. ด.ญ. ธารทองทิพย์ แก่นการ
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. นิออน วิชัย
 2. น.ส. ชนนิกานต์ คำจันทร์
เดชอุดม อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
11 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. ธีระวุฒิ ทองพิมพ์
 2. ด.ช. มิตรชา อินทร์นอก
 3. ด.ช. ชัยณรงค์ สามิลา
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง สุพัตรา เจริญศักดิ์
 2. นาย พีรกฤต เครือลุน
ดงสว่างวิทยา อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
12 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. นันทชนก ปุกิจ
 2. ด.ญ. ปวีณ์สุดา ทิพยนาสา
 3. ด.ญ. เพชรดา พันธุวงศ์
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. มาฆศินันจา ทองมูล
 2. นาง มาลาพร พินธุกรณ์
ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
13 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. ปนวัฒน์ ภิญญศักดิ์
 2. ด.ญ. ปภาวรินทร์ พันธ์ศิริ
 3. ด.ญ. ศิริลักษณ์ บุญชะวี
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ศศิภา จันดารัตน์
 2. นาย เดวิช ไสโพธิ์
เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
14 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. ธีรศักดิ์ ปิ่นทวงษ์
 2. ด.ญ. พิชชาวีร์ พรหมสุรินทร์
 3. ด.ช. รัญชิดา บุตรสมาน
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. สุมาลี บุญศรี
 2. น.ส. สุกัญญา แซ้ลี้
อัสสัมชัญอุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
15 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. ฐิติศักดิ์ แซ่ลิม
 2. ด.ญ. สหกานต์ สังข์ขาว
 3. ด.ญ. นพรัตน์ ทองแย้ม
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ปราญชลี นนทะวัน
 2. น.ส. สุกัญญา โลนุสิทธิ์
สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ ตอบรับแล้ว