( หากมีปัญหาตอบรับทางอีเมล์ไม่ได้ กรุณาติดต่อ inbox)

ขออภัย ปิดรับสมัครกิจกรรมนี้เนื่องจากหมดเวลารับสมัคร

ทีมที่ ชื่อ-สกุลโรงเรียนจังหวัดสถานะแก้ไขข้อมูล
1 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. สลิลลอย คงสี
 2. ด.ญ. รุ่งนภัทร พรพรม
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย พีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ
ดงสว่างวิทยา อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
2 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. พิชญาดา งางาม
 2. ด.ช. เสฏฐวุฒิ ถมปัด
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง รพีพร ตะเคียนราม
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ตอบรับแล้ว
3 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. กิตติภณ โชตินอก
 2. ด.ช. ปรปัณณ์ ไตรภพกลาง
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง อัจรา โทแหล่ง
ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา ตอบรับแล้ว
4 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. ขนิษฐา สุทธิวรรณ
 2. ด.ญ. บุณฑริกา งามนิรัตน์
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ดวงกมล ทองบ้านทุ่ม
แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น ตอบรับแล้ว
5 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. ปราราเมศ อิศรางกูร ณ อยุธยา
 2. ด.ญ. เปรมปวีย์ ระวีย์วราภร
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย คณาวิจก์ โถตะบุตร
เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น ตอบรับแล้ว
6 รายชื่อสมาชิก
 1. น.ส. พลอยขวัญ สมดี
 2. ด.ช. กนกพิชญ์ พรมณี
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. อนิสรา บุญสด
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอนแก่น ตอบรับแล้ว
7 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. ฐิติมา เหล่าแค
 2. ด.ญ. ปาริชาติ ขวัญหมื่น
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง ประภัสสร โทแสง
ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ตอบรับแล้ว
8 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. สุเมธ โสรกนิษฐ์
 2. ด.ช. ติณห์ณพัตร เจียมตระกูล
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย ธิติ ไชยวัฒน์
สุรวิทยาคาร สุรินทร์ ตอบรับแล้ว
9 รายชื่อสมาชิก
 1. น.ส. เมทิกา วราทวีธำรง
 2. น.ส. ปัณณพร ศรีสิงหเดช
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. เนตรชนก มนุราช
เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม ตอบรับแล้ว
10 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. บวรรัตน์ โสภากุน
 2. ด.ญ. สุภาพร สุดขันธ์
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. พันคำ เผ่ากันหา
เดชอุดม อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
11 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. พงศกร วิเศษนคร
 2. ด.ญ. กาญจนา แสงเกตุ
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. สุพิศ ริสา
ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ ตอบรับแล้ว
12 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. ธนภูมิ วีระพันธ์
 2. ด.ญ. มิ่งกมล ครองศรัทธา
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง วลักษวรรณ วาเหลา
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด ตอบรับแล้ว
13 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. นพวิชญ์ หล่อเจริญศิริ
 2. ด.ช. เกียรติศักดิ์ ปัตตานี
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ภิรมณ์ เข็มทอง
อมตวิทยา ขอนแก่น ตอบรับแล้ว
14 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. สุริยา นาสา
 2. ด.ช. ธนพล ตันสิงห์
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. พนมวรรณ พิเคราะห์กิจ
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
15 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. นันท์นลิน พลันสันเทียะ
 2. ด.ญ. ศิวนาถ พฤกษ์ศรีรัตน์
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย สกล ดุริยศาสตร์
สุรนารีวิทยา นครราชสมา ตอบรับแล้ว
16 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. กิตต์วิริยะ มาลัย
 2. ด.ญ. ธัญญาเรศ มุ่งร่วมกลาง
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง ภาวิดา นามเดช
เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น ตอบรับแล้ว
17 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. ณิชาภัทร ศรีร่มโพธิ์ทอง
 2. ด.ญ. ศุภกานต์ เกียรติเฉลิมคุณ
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย ชัชวาลย์ บุญเต็มสุข
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร) ขอนแก่น/Khon Kaen ตอบรับแล้ว
18 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. ปริณดา แสงสุวรรณ
 2. ด.ญ. ภคพร ผิวผ่อง
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง สุพรรณี บุญดก
ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
19 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. สุดาสิริ ศรีสุข
 2. ด.ญ. สุวิชญา ชินตะวัน
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง ศิลารัตน์ สุริยวงศ์
กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ ตอบรับแล้ว
20 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. จักรภัทร พันธ์ศิริ
 2. ด.ญ. น่านฟ้า สายสมบัติ
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ศศิภา จันดารัตน์
เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
21 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. ปุญญิศา คำพันธ์
 2. ด.ช. ภีมพล ทัศนเศรษฐ
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย บุญเลี้ยง จอดนอก
อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ตอบรับแล้ว
22 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. ภูมิระพี ทองพันธ์
 2. ด.ญ. พรนภัส ต๊ะย่วน
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. กัณธิมา กระเดา
สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ตอบรับแล้ว
23 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. กานติมา บุญสิงห์
 2. ด.ญ. ชนากานต์ ธานี
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง จิตติมา วัฒราช
โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
24 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. ปภัสสร​ เงาแจ้ง
 2. ด.ญ. ณัฐ​ตยา สีหานาม
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง ฐิติพร พรมสาศิลป์
มัธยม​ตระการ​พืชผล อุบล​ราชธานี ตอบรับแล้ว
25 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. สุภัสสร ทองเทพ
 2. ด.ช. กัณฑ์เอนก ก้อนทอง
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ริลลาภัชร์ กำลังหาญ
พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
26 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. อรียาภัทร กาฬหว้า
 2. ด.ญ. นภัสวรรณ ธงวิชัย
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง เบญจรัตน์ สุคำภา
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ตอบรับแล้ว
27 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. ปภาวรินท์ หมายกล้า
 2. ด.ญ. ณัฏฐมณฑ์ สุขกาย
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย ชรินธร ศรีลานุช
สิรินธร จังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ ตอบรับแล้ว
28 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. สุชานาฎ พันธ์วงค์
 2. ด.ญ. นภาวีร์ วิริยธนชิต
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. อาภัสสร กลางประพันธ์
มุกดาหาร มุกดาหาร ตอบรับแล้ว
29 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. ปัณณวิชญ์ หวานแท้
 2. ด.ช. ภาธร เจนวานิชย์ตระกูล
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ปัฐมาพร สุราสา
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย ตอบรับแล้ว
30 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. ปวันรัตน์ จุลพล
 2. ด.ญ. สวลักษณ์ เชาศิริกุล
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย วรวัฒน์ จิราธิวัฒนาณุกุล
ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ ตอบรับแล้ว
31 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. ชยากร มงคล
 2. ด.ช. มนพัทธ์ กัลยา
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง กุศล บุตรมาศ
อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ตอบรับแล้ว
32 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. จินต์จุฑา ปริปุระณะ
 2. ด.ช. ยศวัฒน์ เรืองฐานุศักดิ์
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. นภารัตน์ สุกใส
เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
33 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. ติณณ์ ลวกุล
 2. ด.ญ. ณัฏฐธิดา จิตใส
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย นพนันท์ คณิตไธสง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)) มหาสารคาม ตอบรับแล้ว
34 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. วัชรากรณ์ สุวรรณโรจน์
 2. ด.ช. ศิโรโรจน์ มั่งคั่ง
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย สิทธิศักดิ์ พสุมาตร์
นารีนุกูล อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
35 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. นันทพัทธ์ ตั้งจันทรประภาพ
 2. ด.ญ. บุญสิตา บุญเหลือ
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. สุกัญญา โลนุสิทธิ์
สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ ตอบรับแล้ว
36 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. ปวันรัตน์ จุลพล
 2. ด.ญ. สวลักษณ์ เชาศิริกุล
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย วรวัฒน์ จิราธิวัฒนาณุกุล
ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ ตอบรับแล้ว
37 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. ปัณฑารีย์ ประสาจันทร์
 2. ด.ญ. เนตรณพัฒน์ ลัดดา
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย ธีระวัฒน์ บุญกัญท์
กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
38 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. กัญญาพัชร จิตจำนงค์
 2. ด.ญ. สุภมาศ เกิดผล
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ทัศนีย์ ประราศรี
สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด ตอบรับแล้ว
39 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. สุทธิดา แก้วอนันต์
 2. น.ส. กชกร กลิ่นหอม
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง ชลิตา ละเลิศ
วารินชำราบ อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว