( หากมีปัญหาตอบรับทางอีเมล์ไม่ได้ กรุณาติดต่อ inbox)

สมัครร่วมกิจกรรมนี้
ทีมที่ ชื่อ-สกุลโรงเรียนจังหวัดสถานะแก้ไขข้อมูล
1 รายชื่อสมาชิก
 1. นาย ทยาวัฒน์ วรกิจ
 2. นาย อนามัย โทพิลา
 3. ด.ช. พายุ หยุดชม
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย ภูวดล ขันทำ
นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
2 รายชื่อสมาชิก
 1. นาย ทัตเทพ จันทพันธ์
 2. นาย กรวิชญ์ พลเขต
 3. นาย ณัฐวัฒน์ พงษ์สินสุภานน
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง สุวีรา สุดาเดช
อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ตอบรับแล้ว
3 รายชื่อสมาชิก
 1. น.ส. ปวริศา รุ่งโพธิ์ทอง
 2. น.ส. ณภัทร ธนาคม
 3. น.ส. พิชยานัฐ ไชยบุระ
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง สุวีรา สุดาเดช
อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ตอบรับแล้ว
4 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. สุภัสสร สุขศรี
 2. ด.ช. อรอุมา เผ่าภูรี
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย ชยุต พรมวิชัย
นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
5 รายชื่อสมาชิก
 1. นาย วิษณุ ไกยวงศ์
 2. น.ส. พิชญาภัค เขินกลาง
 3. น.ส. นวมน นามพิมพ์
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. สุภวรรณ ธิวงศ์ษา
ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
6 รายชื่อสมาชิก
 1. นาย ธนกฤต ศรีมาคำ
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย อรุณศักดิ์ ศรีมาคำ
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อุบล ตอบรับแล้ว
7 รายชื่อสมาชิก
 1. นาย วสุ ทะวันทา
 2. นาย ปณิธิ ศรีธรรม
 3. นาย พัฒนกิจ เชื้อเจ็ดตน
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง วิทิตา นามมนตรี
เลิงนกทา ยโสธร ตอบรับแล้ว
8 รายชื่อสมาชิก
 1. น.ส. จิรัชญา ภาคภูมิ
 2. น.ส. สุวิมล เค้ามูล
 3. น.ส. นันท์นภัส จังอินทร์
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย รพีภัทร บุตรภักดิ์
อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ตอบรับแล้ว
9 รายชื่อสมาชิก
 1. น.ส. นัทธมน บุตรสาร
 2. น.ส. นิธิวดี คติอุดมพร
 3. ด.ญ. ณิชากร รักภักดี
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย รพีภัทร บุตรภักดิ์
อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ตอบรับแล้ว
10 รายชื่อสมาชิก
 1. นาย ภัทร์ธรเอก บุญโสม
 2. นาย ศรัณยภัทร สันตะวงค์
 3. น.ส. ณัชชา พละศูนย์
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย เฉลิม บูคะธรรม
อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ตอบรับแล้ว
11 รายชื่อสมาชิก
 1. น.ส. จิรัชญา ทองบุราณ
 2. น.ส. สุวิมล เค้ามูล
 3. น.ส. นันท์นภัส จังอินทร์
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย รพีภัทร บุตรภักดิ์
อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ตอบรับแล้ว
12 รายชื่อสมาชิก
 1. นาย ก้องเกียรติ พันธุ์ดี
 2. น.ส. นัสนันท์ คูณค้ำ
 3. นาย ณัฐภัทร กัลยากา
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย เฉลิม บูคะธรรม
อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ตอบรับแล้ว
13 รายชื่อสมาชิก
 1. น.ส. นัทธมน บุตรสาร
 2. น.ส. นิธิวดี คติอุดมพร
 3. ด.ญ. ณิชากร รักภักดิ์
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย รพีภัทร บุตรภักดิ์
อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ตอบรับแล้ว
14 รายชื่อสมาชิก
 1. น.ส. นวดี ศิริรัตนภูมี
 2. นาย คมกริช บาระมี
 3. นาย อธิบดี หริ่งเจริญ
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย ปฏิภาณ ลือนาม
อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ตอบรับแล้ว
15 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. กรภัทร จุลพล
 2. ด.ญ. ภาณุมาศ นนท์ไธสงค์
 3. ด.ญ. ปพิชญา ดวงจันทร์
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง กรรณิกา วงศ์พิมพ์
อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ตอบรับแล้ว
16 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. นัทชา วงศ์พิมพ์
 2. ด.ญ. ณัฐกฤตา ธรสิริศุภวัฒน์
 3. ด.ญ. วิชญาดา ฐิตะโพธิ์
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง กรรณิกา วงศ์พิมพ์
อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ตอบรับแล้ว
17 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. เกษดา ดาบคำ
 2. ด.ญ. อริสา โจระสา
 3. ด.ญ. อรทัย บัวใหญ่
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย วรพจน์ เพิ่มบุญ
ดงสว่างวิทยา อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว