( หากมีปัญหาตอบรับทางอีเมล์ไม่ได้ กรุณาติดต่อ inbox)

สมัครร่วมกิจกรรมนี้
ทีมที่ ชื่อ-สกุลโรงเรียนจังหวัดสถานะแก้ไขข้อมูล
1 ชื่อทีม
   ECP Narinukun

รายชื่อสมาชิก
 1. นาย เอกราช วงศ์ชาลี
 2. นาย ยุทธนา อุดมปรีชาทรัพย์
 3. นาย พุทธิวัฒน์ จัยสิน
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย ราวี รอบโลก
นารีนุกูล อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
2 ชื่อทีม
   SK

รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. อภิชญา ศรีมาคำ
 2. นาย อภิพัฒน์ ภูงอก
 3. น.ส. ธนพร จันทร์ดา
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง ปิยวดี ปัฐพี
ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
3 ชื่อทีม
   Dek Com Dong Studio

รายชื่อสมาชิก
 1. นาย ดุสิทธิ์ ศรีสุระ
 2. นาย อังศุธร สง่าสิน
 3. นาย จตุภูมิ มาลา
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย วรพจน์ เพิ่มบุญ
ดงสว่างวิทยา อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
4 ชื่อทีม
   KW STUDIO

รายชื่อสมาชิก
 1. นาย กิตติศักดิ์ เขมะวงศ์
 2. นาย ธิติวัฒน์ โสดาภักดิ์
 3. นาย อัษฎา อินทะโสม
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. พัชรพร คชพรหม
คึมใหญ่วิทยา อำนาจเจริญ ตอบรับแล้ว
5 ชื่อทีม
   KTS

รายชื่อสมาชิก
 1. นาย ธนกฤต ศรีมาคำ
 2. ด.ญ. ณัฐกมล ตลับไธสง
 3. ด.ญ. สุพรรษา ทนสู้
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย อรุณศักดิ์ ศรีมาคำ
ศรีเมืองวิทยาคาร อุบล ตอบรับแล้ว
6 ชื่อทีม
   S.Sitdong Studio

รายชื่อสมาชิก
 1. นาย ชัชนันท์ พิมพ์ชัย
 2. นาย วุฒินันท์ บัณฑโก
 3. น.ส. อุษา วรพุฒิ
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย วรพจน์ เพิ่มบุญ
ดงสว่างวิทยา อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
7 ชื่อทีม
   

รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช.
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย
รอการตอบรับทาง email
8 ชื่อทีม
   Sk

รายชื่อสมาชิก
 1. นาย ธีรภัทร สุนิพันธ์
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง ปิยวดี ปัฐพี
ศรีเมืองวิทยาคาร อุบล รอการตอบรับทาง email