( หากมีปัญหาตอบรับทางอีเมล์ไม่ได้ กรุณาติดต่อ inbox)

สมัครร่วมกิจกรรมนี้
ทีมที่ ชื่อ-สกุลโรงเรียนจังหวัดสถานะแก้ไขข้อมูล
1 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. เกรียงไกร แสวง
 2. ด.ญ. นิษิตา เขียวอ่อน
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. สุดารัตน์ เกียรติจรุงพันธ์
โรงเรียนกระแชงวิทยา ศรีสะเกษ ตอบรับแล้ว
2 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. สุชานน เมฆา
 2. ด.ญ. จิราภรณ์ นกพรม
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. สุพิศ ริสา
ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ ตอบรับแล้ว
3 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. ธนวัฒน์ วงค์คำตา
 2. ด.ญ. วัชราภรณ์ ดอนยะเดช
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. นิออน วิชัย
เดชอุดม อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
4 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. พีรภัทร ขันตีเรือง
 2. ด.ช. ปกาสิต เครือสีดา
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย สุรินทร์ มูลทา
มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
5 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. จารุวรรณ ทวีศักดิ์
 2. ด.ญ. ภาณุมาศ ยอดเพชร
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย เลิศชาย ศรีสุระ
บ้านม่วงนาดี อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
6 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. พิมพ์รัตดา ปัญจมาตย์
 2. ด.ญ. ปิยวรรณ ทองโสม
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย พนมเทียน ท้าวนิล
เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น ตอบรับแล้ว
7 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. ปรีดียาพร กล้าจงยิ่ง
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย ณัฐวุฒิ นาโคกสูง
อมตวิทยา ขอนแก่น ตอบรับแล้ว
8 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. สุพิชญา พิมทะปะทัง
 2. ด.ช. รพีวิทย์ ภูผา
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย ศุภชัย พิมทะปะทัง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ตอบรับแล้ว
9 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. บุญชู สมศรี
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง ศิริพรรณ กล่อมปัญญา
ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ศรีสะเกษ ตอบรับแล้ว
10 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. เอกพล เอกศิริ
 2. นาย ปรเมศวร์ บัวบุญ
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย วัลลภ ปริญทอง
ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด ตอบรับแล้ว
11 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. ชัยพร ศรีพราย
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง อุทัยวรรณ โสภาพิศ
โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
12 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. มะลิวัลย์ วงษาเคน
 2. ด.ญ. บุษญามาศ ภูฝ้าย
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย สืบสกุล บุญประสิทธิ์
ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
13 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. ปาริฉัตร ผกากูล
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง วิภา อินทรหนองไผ่
พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
14 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. โกสิทชภัฏ สิงห์ไชย
 2. ด.ญ. สิริภัทร สายจันทร์
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย มานะชัย วงศ์ประชา
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร ตอบรับแล้ว
15 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. พรชิตา โพธิ์ขาว
 2. ด.ญ. ปลายฝน ศรีมาบุตร
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย พชรพล ทินบุตร
กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ ตอบรับแล้ว
16 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. ปภาดา สมาคม
 2. ด.ญ. ศรัญญา สำรวลหรรษ์
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย วีระพล วรรณเพ็ง
ศรีอุดมปัญญาคม อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
17 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. เขมิสรา เพียการุณ
 2. ด.ญ. นันทิยา หนองม่วง
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย ณัฐพร ทองพูน
สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ ตอบรับแล้ว
18 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. นราวิชญ์ เรืองวงศ์
 2. ด.ญ. จิดาภา นันทะปัน
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย ตะวัน วรรณสินธ์
เทศบาลบ้านสุขสำราญ อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
19 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. บุญญารัตน์ สุ่นศรี
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง สุปรียา สะวานนท์
นารีนุกูล อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
20 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. สุรดา ท่องพิมาย
 2. ด.ญ. ฐิติพร พิทักษ์ศฤงคาร
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง ดวงฤดี แก้วสเถียร
สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ตอบรับแล้ว
21 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. ไอรดา สามสี
 2. ด.ญ. แก้วมรกต งอยหล้า
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. โสรัจจิ ปทุมทอง
นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
22 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. พนิตุภา จุฬากุล
 2. ด.ญ. สาวะถี แถะมะ
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง รติพร ทวยทน
เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
23 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. ปองพล ไชยพันธ์
 2. ด.ญ. ฟ้ารุ่ง กรีเมฆ
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย ไพศาล บุญรวม
ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
24 รายชื่อสมาชิก
 1. นาย บัณฑิต สาระวิทย์
 2. น.ส. จินต์สุภา คำอุดม
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย ธนภัทร ดวงเบ้า
นาจะหลวย อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
25 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. จิรนันท์ ทองเหลือง
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย สุนทร สายแวว
เก่าขามวิทยา อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
26 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. กัลยา คูณเมือง
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย สุนทร สายแวว
เก่าขามวิทยา อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
27 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. จิราพัชร โสภาพิศ
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. วิภาดา สุวรรณไตรย์
อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
28 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. จุฬาพร เขจรลักษณ์
 2. น.ส. นัททชา บัวทอง
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง อัมพวรรณ กามาตย์
ชุมชนบ้านปลาขาว อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
29 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. จิตรลดา สิงหศิริ
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย เกียรติศักดิ์ รัตนคุณศาสน์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย ตอบรับแล้ว
30 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. พิมมาดา เรือนแก้ว
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย เกียรติศักดิ์ รัตนคุณศาสน์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย ตอบรับแล้ว
31 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. ภานุพงศ์ จิตรเที่ยง
 2. ด.ช. ภัทรกฤต ใยอิ้ม
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย อนุวัตร สายเสน
ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ ตอบรับแล้ว
32 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. อนันญา วิเศษชาติ
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง อุทัยวรรณ สวัสดิพงษ์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
33 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. สุทิสา วารินทร์​
 2. ด.ญ. ปาริชาติ ชอรัมย์​
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง จริยาภรณ์​ วงเวียน
บ้านทุ่งเพียง อุบลราชธานี​ ตอบรับแล้ว