( หากมีปัญหาตอบรับทางอีเมล์ไม่ได้ กรุณาติดต่อ inbox)

จำนวนผู้สมัคร แต่ละสาขา (รับจำกัดสาขาละไม่เกิน 40 ทีม)

เคมี 36 ทีม ฟิสิกส์ 31 ทีม ชีววิทยา 30 ทีม

ขออภัย ปิดรับสมัครกิจกรรมนี้เนื่องจากหมดเวลารับสมัคร

ลำดับที่สาขาโรงเรียนชื่อ-สกุลสถานะแก้ไขข้อมูล
1 เคมี เขื่องในพิทยาคาร
 1. น.ส. วราภรณ์ บุ้งทอง
 2. น.ส. ปภาวรินทร์ พันธ์ศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย เดวิช ไสโพธิ์
 2. น.ส. จีระนันท์ แก้วกอ
ตอบรับแล้ว
2 เคมี กันทรลักษ์วิทยา
 1. น.ส. ภัทรพร กอไธสง
 2. น.ส. บุษกล สุนทรสถิตวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. แคทลียา โมทะจิตร
 2. น.ส. ปรียานุช คำมุงคุณ
ตอบรับแล้ว
3 เคมี กันทรารมณ์
 1. น.ส. พิมลวรรณ กันหารินทร์
 2. น.ส. ศิริรัตน์ ทองขาว
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง ปวีณา สุรำไพ
 2. นาง นิออนด์ รอบคอบ
ตอบรับแล้ว
4 เคมี กุดข้าวปุ้นวิทยา
 1. น.ส. มุทิตา โมกขศักดิ์
 2. น.ส. ธัญมน ทะนุพิลา
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. มยุรฉัตร ชาวเลย
 2. น.ส. จุฑามาศ วงค์ใหญ่
ตอบรับแล้ว
5 เคมี ขุขันธ์
 1. น.ส. ชุติกาญจน์ อุตสาหะ
 2. น.ส. พิมพ์พิชญา ศิริสุรวัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. กรองกาญจน์ แก้วนิมิตร
 2. น.ส. นงลักษณ์ จิตรภักดี
ตอบรับแล้ว
6 เคมี นารีนุกูล
 1. น.ส. กชกร ทรงสัจจา
 2. น.ส. วนัชพร ศุนิพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. วีรนุช อุดมคำ
 2. น.ส. พิชญดา สุยะรา
ตอบรับแล้ว
7 เคมี นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
 1. น.ส. วาสนา ขันคูณ
 2. น.ส. ลักษณ์สุดา ขันทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง นางชญานาถ ซ้อนพิมาย
 2. นาย
ตอบรับแล้ว
8 เคมี บุรีรัมย์พิทยาคม
 1. น.ส. นภัสสร นากดี
 2. น.ส. ปัญจมน วงษ์วิจิตรสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง วารินทร์ เสาร์ทอง
 2. นาง
ตอบรับแล้ว
9 เคมี ปทุมวิทยากร
 1. นาย กิตติศักดิ์ ยินมะเริง
 2. น.ส. ศิริฤทัย ยี่เข่ง
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. นิรัญญา กุจะพันธ์
 2. น.ส. ปวริศา ดำรงชาติ
ตอบรับแล้ว
10 เคมี มัธยมตระการพืชผล
 1. น.ส. ชัญญา บำเพ็ญ
 2. นาย ธนกร บุญลา
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง อนัญญา ต่วนค่ำ
 2. น.ส. ณัฐกานต์ บุญสุภา
ตอบรับแล้ว
11 เคมี มุกดาหาร
 1. น.ส. กมลลักษณ์ ชนะชัย
 2. น.ส. อารีรัตน์ โคชขึง
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. สิรินทรา อุสุพันธ์
 2. น.ส. เกษร ไชยเพ็ชร
ตอบรับแล้ว
12 เคมี ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
 1. น.ส. อิงอร พลพาล
 2. นาย วุฒิชัย ศรีตุ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. จินดารัตน์ บุญปรุง
 2. น.ส. สุทธิดา ธรรมวิพากย์
ตอบรับแล้ว
13 เคมี ยโสธรพิทยาคม
 1. น.ส. กรวรรณ ทองชัย
 2. น.ส. จุฑาทิพย์ ธนะสิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ศุภวรรณ สุเกียรติชัยสกุล
 2. นาย นครินทร์ ศรีคง
ตอบรับแล้ว
14 เคมี ละลมวิทยา
 1. น.ส. สุวรรณา โพธิ์ศรี
 2. น.ส. ปาริชาติ สมสาร
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ผ่องพรรณ คำโสภา
 2. นาย พิชิต เสนคำสอน
ตอบรับแล้ว
15 เคมี ลือคำหาญวารินชำราบ
 1. น.ส. อิสรีย์ จรรยาสุทธิวงศ์
 2. น.ส. ชาริณี วัฒนพฤกษชาติ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. รัตนา รัตนเมธานันท์
 2. น.ส. นวลหงส์ ชาดดา
ตอบรับแล้ว
16 เคมี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
 1. น.ส. ณัฐวิภา แสงสว่าง
 2. น.ส. ชนันท์พร การิโก
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. วัชราภรณ์ แสนนา
 2. น.ส. รัชนี วุฒิยา
ตอบรับแล้ว
17 เคมี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
 1. น.ส. กุลเกต สุขผล
 2. น.ส. พรชิตา ศรีโฉม
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย ประสิทธิ์ ภูหัวไร่
 2. น.ส. พัชราภรณ์ วิชาสาร
ตอบรับแล้ว
18 เคมี ศรีเมืองวิทยาคาร
 1. นาย วชิรวิทย์ พงศ์พิละ
 2. น.ส. ปริญญาภรณ์ นาจารย์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย ธนพัฒน์ ทับไธสง
 2. นาย สุทัศ ศรีบุระ
ตอบรับแล้ว
19 เคมี สกลราชวิทยานุกูล
 1. น.ส. ปภาวีร์ อภิวาทนกุล
 2. น.ส. ปภาวดี อภิวาทนกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง สกลรัตน์ สวัสดิ์มูล
 2. น.ส. กัณธิมา กระเดา
ตอบรับแล้ว
20 เคมี สตรีสิริเกศ
 1. น.ส. แอนนา โบลเดอ
 2. น.ส. นันทัชพร ทองสูบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ปราญชลี นนทะวัน
 2. น.ส. พัลยมน เย็นสมุทร
ตอบรับแล้ว
21 เคมี สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์)
 1. น.ส. ศุภาพิชญ์ บัวทอง
 2. น.ส. ณัฐกมล มีประเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย สุเนตร ศรีบุญเลิศ
 2. นาย
ตอบรับแล้ว
22 เคมี สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
 1. น.ส. ณัฐธิดา คะสีทอง
 2. น.ส. วิภาวดี พรหมสิทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. กุลธิดา ทองนำ
 2. น.ส. วีนัส นาคนิ่ม
ตอบรับแล้ว
23 เคมี สุรวิทยาคาร
 1. นาย ธิปก กิ่งมณี
 2. น.ส. ณัฐกมล คุณมาศ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ดวงพร สุขพร้อม
 2. น.ส. เกษดาพร จันทร์แสน
ตอบรับแล้ว
24 เคมี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
 1. น.ส. มนิสญา จันลา
 2. น.ส. ชญานี นาสี
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย อรุณ ฤทธิ์มนตรี
 2. นาง สุดารัตน์ หฤทัยถาวร
ตอบรับแล้ว
25 เคมี อนุกูลนารี
 1. น.ส. ลิลลิล วรวะไล
 2. น.ส. แพรวา เทียมวงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย ดนุพล เดชอุดม
 2. นาย
ตอบรับแล้ว
26 เคมี อำนาจเจริญ
 1. น.ส. พรรณนิภา วรโพธิ์
 2. นาย เมธาสิทธิ์ สังกะเพศ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง วรรณรัตน์ สีเขียว
 2. น.ส. เกษศิรินทร์ พลหาญ
ตอบรับแล้ว
27 เคมี อ่างศิลา
 1. นาย ภนาดร แก่นจันทร์
 2. น.ส. ชนัญธิดา พวงแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง รัศมี ศรีวะรมย์
 2. นาย กฤษพัฒน์ สุขเลิม
ตอบรับแล้ว
28 เคมี เดชอุดม
 1. น.ส. กุลปภัส มั่งคั่ง
 2. น.ส. กัญจนา เว็ง
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง เพ็ญพร ขจรกลิ่น
 2. นาง ชัชฎาพร จูมลี
ตอบรับแล้ว
29 เคมี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
 1. น.ส. นัฐณิชา ทุมมากรณ์
 2. น.ส. มนัสนันท์ เงินจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง มาลีรัตน์ ภู่เกิด
 2. นาง ชุติมา นวลออง
ตอบรับแล้ว
30 เคมี เบ็ญจะมะมหาราช
 1. น.ส. ภานุชญา ปิติธรรมภณ
 2. น.ส. ธมลวรรณ ศรีใส
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง รติพร ทวยทน
 2. นาย อาทิตย์ จิโรจน์ภากร
ตอบรับแล้ว
31 เคมี เมืองพลพิทยาคม
 1. น.ส. โชคทวี โพธิทอง
 2. น.ส. อมรรัตน์ สีมาตร
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง ภาวิดา นามเดช
 2. น.ส. สุรีย์ลักษณ์ สาระฤทธิ์
ตอบรับแล้ว
32 เคมี เลิงนกทา
 1. นาย ปราการ บุญใส
 2. น.ส. จันทร์จิรา บุญกาญจน์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย คมกริช วชิรัตนพงษ์เมธี
 2. น.ส. อัจฉรีรัตน์ ศิริ
ตอบรับแล้ว
33 เคมี เสนางคนิคม
 1. นาย ธนากร ไชยพันธ์
 2. น.ส. วรรนิสา ศรีระพรม
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ปิยนาถ สืบเสนาะ
 2. นาย สิทธิชัย ประเชิญ
ตอบรับแล้ว
34 เคมี โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
 1. น.ส. วริยา วังษาลุน
 2. น.ส. กนกวรรณ บุญประชุม
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ทิพย์สุดา กลางคำ
 2. นาย นายอานันท์ กลางคำ
ตอบรับแล้ว
35 เคมี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 1. นาย วชิรวุธ อมรโรจน์วรวุฒิ
 2. น.ส. ชลลดา พุฒิกรเมธากุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง กนกวรรณ สะกีพันธ์
 2. นาง ถวิล วรรณวงศ์
ตอบรับแล้ว
36 เคมี ไพรบึงวิทยาคม
 1. น.ส. หริสวรรณ คลอวุฒินันท์
 2. นาย อัครโยธิน อินทนนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย เฉลิมศักดิ์ มะลิงาม
 2. น.ส. รจเรศ สิทธิไชยากุล
ตอบรับแล้ว
1 ชีววิทยา กันทรารมณ์
 1. นาย ธีรพล พลเสนา
 2. น.ส. จิราวรรณ ชราศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย ชยพล คำสิงห์
 2. นาง สุธาทิพย์ แสงงาม
ตอบรับแล้ว
2 ชีววิทยา ขุขันธ์
 1. นาย สุเมธ วงค์ปลั่ง
 2. น.ส. กมลชนก ชาญพินิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย วรวุฒิ ศรีโพธิ์
 2. นาย ปัญญา มาดี
ตอบรับแล้ว
3 ชีววิทยา นารีนุกูล
 1. น.ส. ธันวษา ศุภลักษณ์
 2. น.ส. ปวันรัตน์ อุทธามาตย์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. เบญจพร จันทร์จำปา
 2. น.ส. สุกัญญา กัญกาญจนะ
ตอบรับแล้ว
4 ชีววิทยา นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
 1. น.ส. ณิชารัตน์ แสงสุวรรณ
 2. น.ส. ภัทราภรณ์ มาลา
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง อนงค์ พิมสมาน
 2. นาง ศิริเพ็ญ อนันทวรรณ
ตอบรับแล้ว
5 ชีววิทยา บุรีรัมย์พิทยาคม
 1. นาย ทัพไทย ไชยหงษ์
 2. น.ส. ขวัญจิรา เนริกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ปุณฑริกา เภสัชชา
 2. น.ส. บุญทิพย์ ดวงจันทร์
ตอบรับแล้ว
6 ชีววิทยา ปทุมวิทยากร
 1. น.ส. ธิดารัตน์ อินทรศรี
 2. น.ส. มุชิตา นามประกอบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง กัณนิกา โสภาพันธ์
 2. น.ส. ปวริศา ดำรงชาติ
ตอบรับแล้ว
7 ชีววิทยา พิบูลมังสาหาร
 1. น.ส. อรปรียา วงค์วรรณ
 2. น.ส. ปนัดดา โพธิปัด
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ริลลาภัชร์ กำลังหาญ
 2. นาง ฉัตรสุดา สุยะลา
ตอบรับแล้ว
8 ชีววิทยา มัธยมตระการพืขผล
 1. น.ส. อินทิราภรณ์ บุญพรม
 2. น.ส. พัชรี วงค์ใหญ่
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง ยุพิน อัคร์พัฒน์
 2. น.ส. ทิพย์ประภา จันดี
ตอบรับแล้ว
9 ชีววิทยา มุกดาหาร
 1. นาย ภัทราช รูปเหมาะ
 2. น.ส. ธัญภัทร สมยา
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. อัจฉริยา ปาระพิมพ์
 2. น.ส. ทิพย์สุคนธ์ วาณิชย์รุ่งเรือง
ตอบรับแล้ว
10 ชีววิทยา ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
 1. น.ส. สุภาพรรณ ศรีสุข
 2. น.ส. รัตน์ธฎาภรณ์ วิริยะภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย รวินศักดิ์ ภูมิธนนิเวศน์
 2. น.ส. อัจฉริยาพร ดาโรจน์
ตอบรับแล้ว
11 ชีววิทยา ยโสธรพิทยาคม
 1. น.ส. สิริกร แก้วใส
 2. น.ส. สุจิตรา ศรีวิเศษ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง อรธิลา บุญอาจ
 2. น.ส. วรากร บุญทศ
ตอบรับแล้ว
12 ชีววิทยา ลือคำหาญวารินชำราบ
 1. น.ส. กนกลักษณ์ วารีเวส
 2. นาย ปรเมศ กลางมงคล
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง ดวงจันทร์ เตียตระกูล
 2. น.ส. วนิดา กัญกาญจนะ
ตอบรับแล้ว
13 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
 1. น.ส. ปิ่นประภา ราชพิบูลย์
 2. น.ส. ญาโณบล โพธิมาศ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย เกียรติศักดิ์ บุตรสุด
 2. นาย ธิติ เพียรโคตร
ตอบรับแล้ว
14 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
 1. นาย กฤตภาส แซ่โง้ว
 2. นาย ชวกิจ ศรีวังสุ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ณัฐกชนันท์ ทองคำ
 2. นาย อนุทิน พยุงวงษ์
ตอบรับแล้ว
15 ชีววิทยา ศรีสะเกษวิทยาลัย
 1. นาย วุฒิชัย เรืองวิไลกฤตย์
 2. น.ส. อทิตา อินทรวงษ์โชติ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย เจตนิพิษฐ์ แท่นทอง
 2. นาย ภรณี จันทรชิต
ตอบรับแล้ว
16 ชีววิทยา สกลราชวิทยานุกูล
 1. น.ส. เกวลิน สุวรรณเทน
 2. น.ส. พรหมพร พรหมเมือง
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง สกลรัตน์ สวัสดิ์มูล
 2. น.ส. กัณธิมา กระเดา
ตอบรับแล้ว
17 ชีววิทยา สตรีสิริเกศ
 1. น.ส. ธิญาดา เกียรติอนุชิต
 2. น.ส. ดลนภา ลิมปิจำนงค์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย สุรชัย ดอกแก้ว
 2. นาง กชพร รัตนธนากาญจน์
ตอบรับแล้ว
18 ชีววิทยา สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
 1. นาย ศักดิธัช สิงห์เสนา
 2. น.ส. อรกช พรหมฝาย
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง กอบพร อินทรตั้ง
 2. น.ส. จุฑาทิพย์ ภูมิบ้านค้อ
ตอบรับแล้ว
19 ชีววิทยา สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
 1. น.ส. ทักษะพร ยิ่งคำแหง
 2. น.ส. พัชรดา ถนนแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ศกลรัตน์ หมั่นชีทวน
 2. นาง อรลออ เผือกนอก
ตอบรับแล้ว
20 ชีววิทยา สุรวิทยาคาร
 1. นาย กัลยกฤต งามแฉล้ม
 2. นาย นภัสดล แกล้วกล้า
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. นภาพร พิศวง
 2. น.ส. จุฑามาศ ฉลาดดี
ตอบรับแล้ว
21 ชีววิทยา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
 1. น.ส. รุ่งอรุณ พรรณรัตน์
 2. น.ส. ปัณฑิตา สุขขารมย์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ลักขณา ตะราษี
 2. นาง วิภา สุขประเสริฐ
ตอบรับแล้ว
22 ชีววิทยา อำนาจเจริญ
 1. น.ส. นริศรา ไชยปัญญา
 2. น.ส. เมลิสสา หยก​ เซง โห้
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. สุจิตรา จันทมานิตย์
 2. น.ส. บุญธิดา โรจนคุณธรรม
ตอบรับแล้ว
23 ชีววิทยา อ่างศิลา
 1. น.ส. อภิญญา แก่นจันทร์
 2. น.ส. ราตรี นนท์ศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย กฤษพัฒน์ สุขเลิม
 2. นาย
ตอบรับแล้ว
24 ชีววิทยา เขื่องในพิทยาคาร
 1. น.ส. สุชาดา อรอินทร์
 2. น.ส. ปัญญารัตน์ หนูเเย้ม
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ศศิภา จันดารัตน์
 2. น.ส. คล้ายจันทร์ จันทร์วิวัฒนากูล
ตอบรับแล้ว
25 ชีววิทยา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
 1. นาย ธนโรจน์ ปานสังข์
 2. น.ส. สิริมา สุนเสียง
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง ชุติมา นวลออง
 2. นาง มาลีรัตน์ ภู่เกิด
ตอบรับแล้ว
26 ชีววิทยา เบ็ญจะมะมหาราช
 1. นาย ธราดล พิมพ์แก้ว
 2. น.ส. ณัฏฐณิชา ทวีสิทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง อังคณา เลขะเจริญกุล
 2. น.ส. ยุพาพรรณ วรรณสาย
ตอบรับแล้ว
27 ชีววิทยา เสนางคนิคม
 1. น.ส. ทิพากร พงษ์สิงห์
 2. ด.ช. พิกุลแก้ว กุลจินดา
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. กาญจนา คำแก้ว
 2. นาย สิทธิชัย ประเชิญ
ตอบรับแล้ว
28 ชีววิทยา โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
 1. น.ส. ฟ้าประทานพร ศรีพราย
 2. น.ส. สุมินตรา สนธยา
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย อภิชัย ชื่นเย็น
 2. นาง จิตติมา วัฒราช
ตอบรับแล้ว
29 ชีววิทยา โรงเรียนอนุกูลนารี
 1. นาย ธวัชชัย ไชยกำบัง
 2. น.ส. อรจิรา ประพันธ์ศิริกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง ชนิกา ลุสำเร็จ
 2. นาย
ตอบรับแล้ว
30 ชีววิทยา โรงเรียนเลิงนกทา
 1. น.ส. เสาวลักษณ์ เสือภู่
 2. น.ส. สิริกร ห้องแซง
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ณัฐกาญ พรมโคตร
 2. น.ส. ฝนใหม่ ศรีใสคำ
ตอบรับแล้ว
31 ชีววิทยา ไพร​บึง​วิทยาคม​
 1. นาย ชนาธิป​ มะโนราห์
 2. น.ส. มณฑกานต์​ จันทร์​ทิพย์​
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. นัชนาภรณ์​ ชูใจ
 2. นาย เฉลิม​ศักดิ์​ มะลิ​งาม​
ตอบรับแล้ว
1 ฟิสิกส์ กันทรารมณ์
 1. นาย สมภพ จุลแดง
 2. น.ส. เวธนี พิมพ์การ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย วีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ
 2. นาง สุพัตรา ดาวหน
ตอบรับแล้ว
2 ฟิสิกส์ กุดข้าวปุ้นวิทยา
 1. น.ส. กชพรรณ ยุตะวัน
 2. น.ส. วิธิดาภรณ์ สุภาคาร
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. วัชรีภรณ์ แก้วแสน
 2. นาง นิภาพร บุญชิต
ตอบรับแล้ว
3 ฟิสิกส์ ขุขันธ์
 1. นาย อนันต์ ศรีลาชัย
 2. น.ส. พรนภา แก่นเมือง
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. พิมพ์ณรดา จินดาธนานันต์
 2. นาง อัจฉราวรรณ บุญเหมาะ
ตอบรับแล้ว
4 ฟิสิกส์ นารีนุกูล
 1. นาย ชนินทร ทองชุม
 2. นาย เทพนคร อิ่มสมโภช
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย พนัส แก่นอาสา
 2. นาย ปรเมศวร์ สุธรรม
ตอบรับแล้ว
5 ฟิสิกส์ น้ำยืนวิทยา
 1. นาย ธีรพัฒน์ ลาธุลี
 2. น.ส. พรรณธิดา พันธ์บุปผา
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. วาสนา แก้วสว่าง
 2. นาง จิรสุดา สุรันนา
ตอบรับแล้ว
6 ฟิสิกส์ บุรีรัมย์พิทยาคม
 1. นาย สุยะภูมิ ชาติวัฒนศิริ
 2. นาย วิชญ์พล ปริวัฒนศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง สุปราณี มงคลล้ำ
 2. น.ส. วรรณิศา ชะงัดรัมย์
ตอบรับแล้ว
7 ฟิสิกส์ ปทุมวิทยากร
 1. นาย ชัยวัฒน์ ผ่องจิตร
 2. น.ส. ปนัดดา ป้องทรัพย์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. กมลชนก ก้านเพชร
 2. น.ส. นิรัญญา กุจะพันธ์
ตอบรับแล้ว
8 ฟิสิกส์ พังเคนพิทยา
 1. น.ส. วไลลักษณ์ กองพร
 2. นาย รัชชานนท์ บรรดาตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ประภาภรณ์ ศรขะทา
 2. นาย เทวฤทธิ์ ผลจันทร์
ตอบรับแล้ว
9 ฟิสิกส์ พิบูลมังสาหาร
 1. นาย ณัฐภัทร ถมปัด
 2. นาย ภูวดล ยุบลพริ้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. สุปิยา กุลนา
 2. นาง วาสนา รุ่งเรืองโชคชัย
ตอบรับแล้ว
10 ฟิสิกส์ มัธยมตระการพืชผล
 1. น.ส. อริศรา เรือนพิมพ์
 2. น.ส. ธนิษฐา ว่องไว
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย สุริยัน ต่วนค่ำ
 2. นาง ยุวดี ใจเดี่ยว
ตอบรับแล้ว
11 ฟิสิกส์ มุกดาหาร
 1. นาย ตะวัน งามแสง
 2. นาย ธนชิต ตรุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. รำไพ พรมวงษ์
 2. น.ส. มุธิดา สาธุชาติ
ตอบรับแล้ว
12 ฟิสิกส์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
 1. นาย ศุภกร วุฒิพรหม
 2. น.ส. จิตลดา พวงสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. พิมพิกา พิมพ์สอน
 2. นาย วราวุธ หมุนโย
ตอบรับแล้ว
13 ฟิสิกส์ ยโสธรพิทยาคม
 1. นาย ศรกฤษณ์ วรรณวงศ์
 2. นาย ธนโชติ สุนทรา
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย มงคล พันธ์เพชร
 2. น.ส. อนุรัก สงัด
ตอบรับแล้ว
14 ฟิสิกส์ ราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
 1. น.ส. ลำใย ศิริคำ
 2. น.ส. จิราวรรณ โนนสูง
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย กันตพล คำลือ
 2. นาย
ตอบรับแล้ว
15 ฟิสิกส์ ลือคำหาญวารินชำราบ
 1. นาย ภรดร บุญโต
 2. นาย นัฐนันท์ มิตรตระกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย นายวิสิทธิ์ ตามสีวัน
 2. น.ส. ลัดดาวัลย์ ทีฆายุพรรค
ตอบรับแล้ว
16 ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
 1. นาย สิรวิชญ์ อรุณรัมย์
 2. น.ส. อาทิตติยา สากุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. นภาพร เทียมทะนง
 2. น.ส. ยุวดี สุวรรณ์
ตอบรับแล้ว
17 ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
 1. น.ส. สุดารัตน์ อุ่นลุม
 2. นาย อภิชัย ช่างพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย วุฒิชัย ปูคะธรรม
 2. นาย สมคิด รูปเหมาะ
ตอบรับแล้ว
18 ฟิสิกส์ ศรีสะเกษวิทยาลัย
 1. นาย ธีระดนย์ อาธิบุตร
 2. นาย ภานุวัฒน์ ธรรมคง
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย รัฐพล คำแก่น
 2. น.ส. สมสกุล นึกชอบ
ตอบรับแล้ว
19 ฟิสิกส์ สกลราชวิทยานุกูล
 1. นาย วริทธิ์ธร ไชยทัพ
 2. น.ส. ปารวีย์ ประธาน
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง สกลรัตน์ สวํสดิ์มูล
 2. น.ส. กัณธิมา กระเดา
ตอบรับแล้ว
20 ฟิสิกส์ สตรีสิริเกศ
 1. น.ส. สาริยาวลี ขันนาเลา
 2. น.ส. บัณฑิชา คำเครื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย อุทัย จึงสมาน
 2. น.ส. ชนิดาพร ดวงแสง
ตอบรับแล้ว
21 ฟิสิกส์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
 1. นาย ปุณณวิช ภาษิต
 2. น.ส. ณัฐณิชา พันธุ์ยางนำ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง วัชราภรณ์ ยืนชีวิต
 2. นาย เฉลิมวงศ์ ดอกประทุม
ตอบรับแล้ว
22 ฟิสิกส์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
 1. นาย บุณยวีร์ เกษมสงคราม
 2. นาย พงศพัฒน์ ลิ้มเฮงสิน
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย กำพล ศิริชา
 2. นาย
ตอบรับแล้ว
23 ฟิสิกส์ สุรวิทยาคาร
 1. นาย พัทธนันท์ จิรมนัสวงศ์
 2. นาย ธนวัฒน์ ปิยไพร
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง จงเจตน์ ปิตาทะสังข์
 2. นาย นัฐพล หงษ์พันธ์
ตอบรับแล้ว
24 ฟิสิกส์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
 1. นาย ประชานาถ แสงสวัสดิ์
 2. น.ส. ศุภสิริ เลบ้านแท่น
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ศิรินภา นามโน
 2. น.ส. รุจิรา มรกตอัมพรกุล
ตอบรับแล้ว
25 ฟิสิกส์ อนุกูลนารี
 1. น.ส. ณัฐริกา คามจังหาร
 2. น.ส. ศรัญญา รังหอม
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ชนิกา ลุสำเร็จ
 2. นาย
ตอบรับแล้ว
26 ฟิสิกส์ อำนาจเจริญ
 1. นาย คุณากร ไชโยธา
 2. นาย ภานุวัฒณ์ วงศ์ด้วง
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. พรศิวลักษณ์ วิริยะกุล
 2. นาย วิทยา มีทองแสน
ตอบรับแล้ว
27 ฟิสิกส์ เขื่องในพิทยาคาร
 1. น.ส. ทิพลัดดา กาหลง
 2. น.ส. จุฑาทิพย์ หินไชยศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาย ืธามปรุฬท์ บัวงาม
 2. นาย ชนะพงศ์ อนันทวรรณ
ตอบรับแล้ว
28 ฟิสิกส์ เดชอุดม
 1. นาย กรวิชญ์ นายกรวิชญ์ เจือจันทร์
 2. นาย เขษมศักดิ์ แก้วสงค์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. นาง นิษฐา อักโข
 2. นาย ศักดิ์นรินทร์ พูลเพิ่ม
ตอบรับแล้ว
29 ฟิสิกส์ เบ็ญจะมะมหาราช
 1. นาย จิรุทธิ์ ศิริสุนทร
 2. น.ส. พิมญาดา ชัยเวชสกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. อัจฉรา อารยะพงศ์
 2. นาย ณฐปภพ วอทอง
ตอบรับแล้ว
30 ฟิสิกส์ เลิงนกทา
 1. นาย วิศววิท บุญยิ่ง
 2. นาย พชรพล มุกธวัตร
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1. น.ส. คณิตา ศรีธานี
 2. นาย ศุภชัย ทองเข็ม
ตอบรับแล้ว