( หากมีปัญหาตอบรับทางอีเมล์ไม่ได้ กรุณาติดต่อ inbox)

ขออภัย ปิดรับสมัครกิจกรรมนี้เนื่องจากหมดเวลารับสมัคร

ทีมที่ ชื่อ-สกุลโรงเรียนจังหวัดสถานะแก้ไขข้อมูล
1 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. พีระจักร พลายชนะ
 2. ด.ญ. สุภาวดี กำสมุทร
 3. ด.ญ. ปิยพัทธ์ นันตะราม
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง ศิริลักษณ์ เพริดพราว
 2. นาย สุบิน แสงระคู
ธงธานี ร้อยเอ็ด ตอบรับแล้ว
2 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. สุธิมา พลศรี
 2. ด.ญ. พลอยไพลิน รุ่งเรือง
 3. ด.ญ. สุภัทรจิรา บุญรมย์
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. ทิพวรรณ สุทธิประภา
 2. นาย ณัทกร ศรีไทย
เดชอุดม อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
3 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. สุจิรา วงศ์อารีย์
 2. ด.ญ. รัชวิภา ศรีหาเวช
 3. ด.ญ. ภัณฑิสา อุ่นชิม
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย วิสิทธิ์ ตามสีวัน
 2. น.ส. ลัดดาวัลย์ ทีฆายุพรรค
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
4 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. ภูมิรพี เวียงนนท์
 2. ด.ญ. ปฏิมากร สอนสุข
 3. ด.ช. ธีรพัฒน์ สมดี
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. มาฆศินันจา ทองมูล
 2. นาง มาลาพร พินธุกรณ์
ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
5 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ช. วศิน จิตมานะ
 2. ด.ญ. กัญญาณัฐ วิลัยรัตน์
 3. ด.ญ. นันท์นภัส ดลภักดี
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย ธีระวุฒิ จันทะพันธ์
 2. น.ส. พรพิทักษ์ คนหาญ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร Mukdahan ตอบรับแล้ว
6 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. กัญจน์ณัฏฐ์ จารึกธรรม
 2. ด.ญ. กิตติกานต์ กฤษฎาการภิญโญ
 3. ด.ญ. ณรรฏฐกมล แก้วคำสอน
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย ธัชกร สุริยวงศ์
 2. นาง ศืลารัตน์ สุริยวงศ์
กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ ตอบรับแล้ว
7 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. ณัฐธิดา ทามนตรี
 2. ด.ญ. ณัฐรัตน์ เชื้อวังคำ
 3. ด.ญ. ขวัญข้าว เชื้อเมืองแสน
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง นำ้ฝน แสนทวีสุข
 2. นาย วุฒิพงษ์ แผนสุพัด
ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร ตอบรับแล้ว
8 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. พรทิพา คงยิ่ง
 2. ด.ญ. นรีรักษ์ ดวงบุตร
 3. ด.ญ. ปิยธิดา สายรัตน์
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาง สุพัตรา เจริญศักดิ์
 2. น.ส. ชมสิริ ริ้วทอง
ขุมคำวิทยาคาร อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
9 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. อธิติญา กุก่อง
 2. ด.ญ. สุรัมภา รอดภัย
 3. ด.ช. ธัญญภรณ์ สมน้อย
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. จินตาภา วามนตรี
 2. นาย ภูริช หอมหวล
มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
10 รายชื่อสมาชิก
 1. นาย ปัณณวิชญ์ ขุนเทพ
 2. ด.ญ. โขมพัตถ์ อัปมานะ
 3. ด.ญ. อนุธิดา โพนทองถิ่น
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. วิภาดา สุวรรณไตรย์
 2. น.ส. สุมาลี บุญศรี
อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
11 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. กานต์พิชชา การินทร์
 2. ด.ญ. ปัณฑิตา แซ่เล็ก
 3. ด.ญ. เมธาวี จะตุรพานิชย์
อ.ที่ปรึกษา
 1. นาย ยุทธการ ขันเงิน
 2. นาง ปิยะธิดา พยัฆฑา
เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว
12 รายชื่อสมาชิก
 1. ด.ญ. นภาพร กันหาวัล
 2. ด.ญ. ขจรวรรณ ผิวงาม
 3. ด.ญ. มณฑิตา จันทร์สุข
อ.ที่ปรึกษา
 1. น.ส. มยุรฉัตร ชาวเลย
 2. นาง นิธิดา โชติรัตน์
กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี ตอบรับแล้ว