หน้าแรก สมัครแข่งขัน ติดต่อเรา

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อคัดเลือกผู้แทน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • เปิดรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
  • แข่งขันวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-16.00น.

วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • เปิดรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
  • แข่งขันวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น.